Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2017

0876 81ae 500

radfilmstills:

Lost In Translation (2003) dir. Sofia Coppola

Reposted fromfanny-ann fanny-ann viakalina21 kalina21
walkmen
4009 0750 500
Reposted frombarock barock viacytaty cytaty
walkmen
Zdarzają się przecież ludzie podobni do siebie i czasem można wziąć kogoś za kogo innego. Zwłaszcza jeśli się z kimś było blisko, a już nigdy go się potem nie widziało, to chciałoby się go odnaleźć nawet w kimś obcym. Zresztą czy ktoś do kogoś podobny, jakie to ma znaczenie. Z latami stajemy się sami do siebie mało podobni. I nawet nasza własna pamięć nie zawsze chce nas pamiętać, jacy kiedyś byliśmy. To co mówić o innych.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromlonesome lonesome viabylejaka bylejaka
walkmen
9523 d969 500
Reposted fromkrzysk krzysk viabylejaka bylejaka

April 17 2017

walkmen
Leżałem w mętnym świetle, a ciało moje bało się nieznośnie, uciskając strachem mego ducha, duch uciskał ciało i każda najdrobniejsza fibra kurczyła się w oczekiwaniu, że nic się nie stanie, nic się nie odmieni, nic nigdy nie nastąpi i cokolwiek by się przedsięwzięło, nie pocznie się nic i nic. Był to lęk nie istnienia, strach niebytu, niepokój nieżycia, obawa nierzeczywistości, krzyk biologiczny wszystkich komórek moich wobec wewnętrznego rozdarcia, rozproszenia i rozproszkowania.
— Gombrowicz, Ferdydurke
Reposted fromButWhy ButWhy viabylejaka bylejaka
walkmen
8666 55ff 500
Reposted fromtfu tfu

April 12 2017

walkmen
1095 27dc
biedny Eminem
Reposted fromamarus amarus viatfu tfu
walkmen
3122 103b 500
Reposted fromtfu tfu
walkmen
2353 4a31 500
Reposted fromtfu tfu viaeffic effic
walkmen
Reposted fromFiriath Firiath viaeffic effic

April 09 2017

walkmen
3510 beb5
Reposted fromtfu tfu
walkmen
walkmen
5564 29a6
Reposted fromczajnikq czajnikq viatfu tfu
walkmen
5144 e96e 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaeffic effic
8708 28c0
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaeffic effic
walkmen
6567 ca3b 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viatfu tfu

April 02 2017

6019 6613 500
Reposted fromtwice twice viatwice twice
4708 de6b 500

interitrend:

Follow Interitrend: Instagram | tumblr

Reposted fromtwice twice viatwice twice
4521 55a0 500
Reposted fromtwice twice viatwice twice

March 27 2017

4691 0895 500
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws viaretaliate retaliate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl