Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2017

3328 715c
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viakalina21 kalina21

June 07 2017

walkmen
8694 b83c
Reposted fromgrzegorzvii grzegorzvii viatfu tfu

June 06 2017

walkmen
  I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski "Lekka przesada"
Reposted fromIriss Iriss viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
walkmen
7959 d397
Reposted fromForePlay ForePlay viapsychoviolet psychoviolet

June 05 2017

0182 6c2b
walkmen
Reposted frombluuu bluuu viabylejaka bylejaka

June 04 2017

walkmen
4014 bd81 500
Reposted frompesy pesy viabylejaka bylejaka
walkmen
lucky ones | via tumblr
walkmen
0564 c690 500
Reposted frompiehus piehus viapouler pouler
walkmen
8456 aa75 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viatwice twice

June 01 2017

walkmen
Reposted fromweightless weightless viapsychoviolet psychoviolet

May 28 2017

walkmen
walkmen
Reposted fromfungi fungi viadudku dudku
walkmen
0487 f8db 500
Reposted fromtfu tfu
3619 157f 500

“A nice onion”

May 24 2017

walkmen
walkmen
9321 f73c 500
Reposted fromcarlandlouise carlandlouise viatfu tfu
walkmen
Reposted fromkalina21 kalina21
walkmen
6449 020c 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viabylejaka bylejaka
walkmen
Reposted fromshakeme shakeme viabylejaka bylejaka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl